Vanaf 31 maart 2020 is een spoedregeling van kracht met als doel om vergunningaanvragen voor ggo-toepassingen  van gentherapie gericht op de bestrijding van COVID-19 via een verkorte procedure te behandelen en de beslistermijn in te korten tot maximaal 28 dagen. Hiertoe heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten.

Omdat het voor het bestrijden van de huidige pandemie van groot belang is dat er zo snel mogelijk een therapie en vaccin worden ontwikkeld, is het van belang dat zo snel mogelijk een vergunning kan worden afgegeven voor het toepassen van klinische proeven waarbij gebruik wordt gemaakt van ggo’s en die tot doel hebben COVID-19 te bestrijden.

De spoedregeling (Stcrt-2020-18941) heeft tot doel om vergunningaanvragen voor ggo-toepassingen van gentherapie ter bestrijding van COVID 19 via de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.1 Awb) te behandelen en de beslistermijn in te korten. Concreet heeft de spoedregeling tot gevolg dat vergunningen direct kunnen worden verleend waarna door belanghebbenden daartegen bezwaar kan worden gemaakt. De beslistermijn op de aanvraag wordt verkort tot ten hoogste 28 dagen. Het gaat hierbij om een maatregel waar de sector dringend behoefte aan heeft. Met deze regeling wordt geen afbreuk gedaan aan het veilig werken met ggo’s. Deze regeling geldt alleen voor aanvragen van een vergunning voor onderzoek gericht op het preventief of curatief bestrijden van de pandemie door COVID-19. De regeling vervalt een jaar na de inwerkingtreding, maar kan eenmaal met een jaar worden verlengd.

Aanvragers kunnen gebruik maken van de reguliere beschikbare aanvraagformulieren. Echter, aanvragers worden aangeraden om vooraf contact op te nemen met Bureau GGO om een optimale afhandeling van de aanvraag te bespoedigen.

 

Eerder heeft de CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ook een versnelde procedure vastgesteld voor de beoordeling van onderzoeksdossiers ten behoeve van de bestrijding van COVID-19. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de CCMO.