De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de taak met betrekking tot voorgenomen gentherapieonderzoek een verklaring van geen bezwaar af te geven.

De Minister van VWS beslist op aanvragen op grond van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen ). Deze verklaring wordt afgegeven na aanlevering van de benodigde informatie (dit is dezelfde informatie die ook bij de CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  moet worden aangeleverd), indien bij controle van de EudraVigilance databank van de EMA European Medicines Agency  (European Medicines Agency) geen bijwerkingen bij het onderzoeksgeneesmiddel zijn aangetroffen die onaanvaardbare risico’s voor de proefpersoon opleveren. Met ingang van 1 maart 2012 heeft het Ministerie van VWS haar taken als bevoegde instantie voor gentherapieonderzoek gedelegeerd naar het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG).