Brief van Minister IenW aan de Tweede Kamer over de voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie. Die problematiek is urgent en met voortvarendheid heeft de Minister, in samenwerking met de veldpartijen, het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de betrokken departementen (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en EZK) een maatregelenpakket tot stand gebracht dat momenteel wordt uitgevoerd. Deze brief is volgend op de brief van 20 juni 2019 aan de Tweede Kamer en overeenkomstig de motie Weverling (VVD).

Download Brief van 14 oktober 2019